“Piedzīvojuma pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā”

Metodiskais palīglīdzeklis „Piedzīvojumu pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā” ir trešais izdevums sērijā „Pedagoga bibliotēka”.

Piedzīvojuma pedagoģija un tās realizācijas instrumentārijs ir, galvenokārt, daudzveidīgās animācijas metodes. Tās piedāvā papildus iespējas sociālpedagoģiskajā darbā ar bērniem un jauniešiem, veicina iniciatīvu un motivāciju pašiem izdomāt un aktīvi līdzdarboties, plānošanā paredzot laiku arī negaidītām, spontānām aktivitātēm, kas prasa no pedagoga netradicionālu pedagoģijas metožu pielietošanu, kuru visbūtiskākā pazīme ir radošums.

Izdevums varētu būt noderīgs sociālajiem pedagogiem, sociālā darba profesionāļiem, kā arī pedagogiem un citiem profesionāļiem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem. Metodiskajā līdzeklī iekļautās nodarbības autore ir realizējusi ar vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Tas nozīmē, ka piedzīvojumu pedagoģijas metodes veiksmīgi var pielietot arī bērniem ar īpašām vajadzībām.

Grāmatas cena: 2.90 Eiro

PASŪTĪT ŠO GRĀMATU