PEDAGOGA BIBLIOTĒKA

Vilciņa A., Smutova I., Pūpola I.

Metodiskais palīglīdzeklis paredzēts klašu audzinātājiem, skolotājiem, interešu izglītības pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem. Izdotajā materiālā ir apskatīta sociālo prasmju veidošana ģimenē un skolā, izstrādāti prasmju līmeņu kritēriji sākumskolas bērniem, kā arī metodika to noteikšanai. Lasītājiem tiek piedāvāta sociālpedagoģiskā programma prasmju attīstīšanai 1.-2.klasē un 3.-4.klasē. Katrai klašu grupai ir paredzētas 10 nodarbības, to aprakstu papildina metodiskie norādījumi.

Iegādāties grāmatu (3.20 EUR)
Vilciņa A., Sičeva J., Streiko I.

Metodiskais palīglīdzeklis „Sociālpedagoģiskā darbība pusaudžu konfliktrisināšanas prasmju attīstīšanā” ir pirmais izdevums sērijā „Pedagoga bibliotēka”. Jaunās sērijas adresāti ir sociālie pedagogi, klašu audzinātāji, skolotāji, vecāki, visi tie cilvēki, kuri veic sociālpedagoģisko darbu ar bērniem. Metodiskajā palīglīdzeklī , balstoties uz pusaudžu vecuma īpatnībām un uz konfliktoloģijas teorētiskām atziņām, tiek piedāvāta programma konfliktu risināšanas prasmju veidošanai. Programma ir praktiski izstrādāta – ir aprakstīts nodarbību saturs, pievienotas darba lapas un dota nodarbību organizācijas metodika.

Iegādāties grāmatu (3.20 EUR)
Zuimača E.

Izdevums varētu būt noderīgs sociālajiem pedagogiem, sociālā darba profesionāļiem, kā arī pedagogiem un citiem profesionāļiem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem. Piedzīvojuma pedagoģija un tās realizācijas instrumentārijs ir, galvenokārt, daudzveidīgās animācijas metodes. Tās piedāvā papildus iespējas sociālpedagoģiskajā darbā ar bērniem un jauniešiem, veicina iniciatīvu un motivāciju pašiem izdomāt un aktīvi līdzdarboties, plānošanā paredzot laiku arī negaidītām, spontānām aktivitātēm, kas prasa no pedagoga netradicionālu pedagoģijas metožu pielietošanu, kuru visbūtiskākā pazīme ir radošums. Metodiskajā līdzeklī iekļautās nodarbības viena no autorēm ir realizējusi ar vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Piedzīvojumu pedagoģijas metodes veiksmīgi var pielietot arī bērniem ar īpašām vajadzībām.

Iegādāties grāmatu (2.90 EUR)
Jansone A., Sleže A.

Darbā analizētas nepilngadīgo grūtnieču un māmiņu vajadzības un problēmas, pētīti sociālā atbalsta veidi pusaudžiem un jauniešiem gan Latvijā, gan pasaulē. Lasītājiem tiek piedāvāts inovatīvs sociālā atbalsta tīkla modelis darbā ar nepilngadīgajām māmiņām, ir izstrādāta atbalsta grupas programma. Materiāls paredzēts sociālajiem darbiniekiem, dienas centru darbiniekiem, to var izmantot sociālie pedagogi, bāriņtiesu darbinieki – visi speciālisti, kuri strādā ar ģimenēm un jauniešiem.

Iegādāties grāmatu (4.00 EUR)
E.Birģele, I.Ševele

Metodiskā izdevuma autores ir praktiķes, kas pašas strādā ar šādām ģimenēm. Savā darbā autores ir teorētiski aprakstījušas sociālo institūciju sadarbību gadījumos, kad bērns ilgstoši neapmeklē skolu, tātad, apskatot, kādai šai sadarbībai vajadzētu būt. Lasītājs var iepazīt labo praksi, kurā parādās daudzi pozitīvi aspekti, kā arī tiek iezīmēti pilnveidojamie sadarbības virzieni. Metodiskais līdzeklis domāts gan sociālajiem pedagogiem, skolu pedagogiem, klašu audzinātājiem, kā arī sociālajiem darbiniekiem, lai gūtu ierosmi darbam ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši neapmeklē skolu.

Iegādāties grāmatu (2.00 EUR)
I.Engere, L.Gleške, I.Kvjatkovska, D.Šulce

Metodiskajā palīglīdzeklī autores skata lomu spēli kā metodi sociālo prasmju veidošanā. Lomu spēles izmantojamas, darbojoties ar bērniem no 3 gadu vecuma līdz visa gada gājuma pieaugušajiem. Katrā vecumposmā ir sava spēles izmantošanas specifika. Autores vispusīgi iepazīstina lasītājus ar lomu spēles un sociālo prasmju veidošanas priekšnoteikumiem, norādot arī grūtības, ar kurām var sastapties praksē, organizējot darbu grupās. Lomu spēle kā metode vissekmīgāk izmantojama grupu darbā. Izdevumā tiek piedāvāti lomu spēļu paraugi darbā ar dažāda vecuma bērniem, aprakstot to norises metodiku. Metodisko palīglīdzekli varēs izmantot pirmskolu darbinieki, skolotāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kā arī citi palīdzošo profesiju pārstāvji.

Iegādāties grāmatu (3.80 EUR)
L.Kaša, V.Safanova

Metodiskajā palīglīdzeklī skatīta skolu praksē bieži sastopama parādība –mobings, fiziska un emocionāla aizskaršana. Mobings ir izplatīts visās vecuma grupās, bet visvairāk – pusaudžu vecumā, kad bērni tiek apsmieti, apsaukāti, viņiem tiek izteiktas un rakstītas aizskarošas piezīmes. Mobings nereti skar arī pieaugušos. Autores iepazīstina lasītāju ar mobinga būtību, veidiem, cēloņiem un sekām, atspoguļo sociālo pedagogu un citu profesionāļu iespējas mobinga atpazīšanā un novēršanā.Izdevuma ietvaros tiek piedāvāts izsmeļošs un praktiski pielietojams materiāls darbam ar dažādu klašu skolēniem, skolēnu vecākiem un citiem profesionāļiem. Metodisko palīglīdzekli savā profesionālajā darbībā varēs izmantot sociālie pedagogi, psihologi, skolotāji, sociālie darbinieki, bāriņtiesu darbinieki, kā arī citi palīdzošo profesiju speciālisti.

Iegādāties grāmatu (4.50 EUR)
J.Gedzjune, S.Kondratoviča

Metodiskais līdzeklis ir veltīts maz pētītam, bet ļoti aktuālam jautājumam. Tas ir viens no pirmajiem izdevumiem latviešu valodā par gotu subkultūru un darbu ar to. Izdevumā autores apraksta gotu kustības veidošanos un attīstību, raksturo šodienas gotus – pusaudžu un jauniešu aktivitātes, apraksta veikts pētījumu, kas ir veikts vienā no Latvijas pilsētām, kā arī interneta vidē. Lasītāji šai grāmatiņā atradīs atbildes uz daudziem jautājumiem par gotiem, viņu uzvedību, interesēm, attieksmi, kā arī ieteikumus vecākiem, skolotājiem un sociālajiem pedagogiem, kuru ikdiena ir saistīta ar gotu subkultūras pusaudžiem un jauniešiem. Metodiskais līdzeklis var kalpot jebkuram interesentam kā labs izziņas materiāls par gotu subkultūru.

Iegādāties grāmatu (3.80 EUR)
Ņ.Freiberga-Ņitavska, V.Putāne

Metodiskajā izdevumā autores aktualizē problēmu, kas mūsdienās arvien biežāk ir sastopama gan skolās, gan ģimenēs, gan dažādās sabiedriskās vietās. Piedāvātais materiāls iepazīstina lasītāju ar delinkvenci kā sociālu problēmu, raksturo nepilngadīgo likumpārkāpēju, apraksta delinkvento uzvedību, faktorus, kas to izraisa. Liela uzmanība piedāvātajā materiālā pievērsta komandas darbam un starpinstitucionālai sadarbībai, uzsvērta preventīvās darbības nozīme, strādājot ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm. Praktiķiem noderīga būs izstrādātā stratēģija darbam ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. Materiāls paredzēts sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem pedagogiem, bāriņtiesu darbiniekiem, policijas darbiniekiem, kā arī visiem speciālistiem, kuri strādā ar pusaudžiem.

Iegādāties grāmatu (3.80 EUR)
V.Ločmele, J.Mihejenko

Metodiskais palīglīdzeklis veltīts mūsdienās aktuālai problēmai -pusaudžu sociālai atstumtībai. Darbā analizēti sociālās atstumtības cēloņi un sekas, kā arī pusaudžu, kuri ir atstumti ģimenē un skolā, problēmas. Aptaujā parādīts piemērs, kā ar veiksmīgi izvēlētiem jautājumiem var noteikt sociālās atstumtības riska grupas pusaudžus. Izveidotā programma sociālo prasmju apguvei dos ierosmi darbā ar pusaudžiem pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un psihologiem

Iegādāties grāmatu (3.80 EUR)
I.Brahuna, L.Gorkija

Metodiskais palīglīdzeklis veltīts aktuālam jautājumam sociālpedagoģiskā darba praksē – pusaudžu saskarsmes problēmām un saskarsmes prasmju veidošanai. Darbā raksturoti pusaudži, viņu problēmas un vajadzības, aprakstītas konfliktsituācijas, to rašanās cēloņi. Praktiķiem noderīga būs izstrādātā korekcijas programma pusaudžu saskarsmes prasmju pilnveidošanai. Izdevuma adresāts ir sociālie pedagogi, pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki, kā arī citi speciālisti, kuri strādā ar pusaudžiem.

Iegādāties grāmatu (3.80 EUR)
A.Širina

Metodiskais materiāls veltīts aktuālam jautājumam – grupu darbam skolā, īpaši uzsverot sociālo prasmju veidošanu grupu darbā, kā arī sociokultūras mācīšanu, kas aktualizējusies mūsdienās. Autore piedāvā ieskatu grupu darba metodes teorētiskajā raksturojumā, grupu veidu daudzveidībā, kā arī grupu darba plānošanas, organizēšanas un darba ētisko principu pamatos. Ikvienam praktiķim noderēs darbam pievienotā rokasgrāmata grupu darba metodes izmantošanā. Izdevuma adresāts ir sociālie pedagogi, pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki – visi speciālisti, kuri savā praksē izmanto grupu darba metodi.

Iegādāties grāmatu (4.00 EUR)

SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTA BIBLIOTĒKA

Mogiša E., Simsone M.

Metodiskais palīglīdzeklis „Laukos dzīvojošo veco cilvēku adaptācija dzīvei sociālās aprūpes centrā” paredzēts gan sociālā darba speciālistiem, kas strādā sociālās aprūpes centros, gan arī – sociālajos dienestos. Grāmatiņā ir apskatītas vecu cilvēku vajadzības un problēmas, adaptācijas specifika un problēmas jaunā dzīves vietā – sociālās aprūpes centrā. Īpašs akcents tiek likts uz sociālā darba speciālistu darba saturu un metodēm, kā arī starpprofesionāļu komandas un starpinstitucionālās sadarbības nozīmi.

Iegādāties grāmatu (3.20 EUR)
Petrova R.

Metodiskais palīglīdzeklis ir paredzēts sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem un arī citiem speciālistiem, kuri ar savu profesionālo darbību sniedz atbalstu un pakalpojumus vientuļiem veciem cilvēkiem laukos. Preventīvais darbs ar pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem līdz šim ir maz pielietots un pētīts, bet, ņemot vērā tā zemās izmaksas un nemitīgo finanšu līdzekļu samazinājumu arī sociālā darba jomā, preventīvais darbs ar mērķgrupu būs aizvien pieprasītāks. Preventīvais darbs līdz šim ir nepelnīti aizmirsts un neizmantots, viens no lētākajiem resursiem kvalitatīva sociālā darba ar mērķgrupām nodrošināšanai. Izdevumā atradīsiet gan informāciju, kāpēc šāda veida pakalpojumi ir nepieciešami, gan programmu, kas sniegs jaunas idejas praktiskai darbībai.

Iegādāties grāmatu (3.20 EUR)
Dambe I., Jansone I.

Metodiskais materiāls „Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes institūcijā” paredzēts visiem speciālistiem, kas strādā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās ar veciem cilvēkiem – sociālajiem rehabilitētājiem, sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem, aprūpētājiem, mediķiem un psihologiem. Piedāvātais materiāls iepazīstina ar gerontoloģisku klientu novecošanas veidiem, izmaiņām, kas rodas novecošanas procesā, dabiskajām vecuma īpatnībām un veco cilvēku īpatnībām, problēmām un vajadzībām. Tas sniedz ieskatu krīzes būtībā un raksturo tās ietekmi uz veciem cilvēkiem, kā arī apskata biežākās krīzes situācijas, un biežākās veco cilvēku reakcijas krīzes situācijās ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Lasītājam tiek piedāvāti praktiski ieteikumi, strādājot ar veciem cilvēkiem sociālās aprūpes institūcijā, lai nepieļautu krīzes sākšanos, kā arī risinātu klientu problēmas, ja krīze viņus jau skārusi.

Iegādāties grāmatu (3.20 EUR)
V.Mieriņa, B.Radžēle

Metodiskais līdzeklis paredzēts visiem speciālistiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, kurās kādam no vecākiem ir alkohola atkarība. Darbā aprakstīti alkohola lietošanas cēloņi un sekas, īpaši uzsverot sekas, kuras vecāku alkoholisms atstāj uz bērniem. Autores apskata teorētiskās pieejas, kuras var izmantot praksē, veicot darbu ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. Piedāvāta izglītojoši atbalstoša programma grupu darbam ar ģimenēm ar bērniem, kurās vecākiem ir alkohola atkarība.

Iegādāties grāmatu (4.50 EUR)
I.Magone

Metodiskā izdevuma „Spēka perspektīvas pieeja atbalsta grupu darbā” autore aicina lasītāju iepazīties ar jaunu inovatīvu pieeju, vadot atbalsta grupas. Materiālā ir apkopota labā pieredze plānojot un organizējot atbalsta grupu darbu, kas ir balstīts spēka perspektīvā un aicina uz domāšanas maiņu, un, iespējams, uz lielu izaicinājumu pašiem priekš sevis.

Iegādāties grāmatu (2.00 EUR)
I.Jansiņa, B.Nemiro

Metodiskais palīglīdzeklis veltīts aktuāliem jautājumiem – bērnu tiesību aizsardzībai un bez vecāku gādības palikušu bērnu sociālai un ģimeniskai aprūpei. Darba pamatideja ir: bērnam jānodrošina iespēja augt ģimeniskā vidē, samazinot valstī institucionālo bērnu aprūpi. Autoru izstrādātais bērnu ģimeniskās aprūpes pakalpojumu modelis noderēs sociālā darba praktiķiem, bērnu adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, kā arī speciālistiem pirmsskolas iestādēs vai skolās, kur mācās bērni no aizbildņu vai audžuģimenēm. Metodisko palīglīdzekli savā praktiskajā darbībā varēs izmantot sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, psihologi un skolotāji.

Iegādāties grāmatu (4.20 EUR)
I.Savicka

Metodiskais materiāls sniedz nepieciešamās zināšanas vecu cilvēku aprūpē – dod priekšstatu par cilvēka novecošanas procesu, pārmaiņām, kuras notiek organismā, palīdz veidot izpratni par gados vecāku cilvēku pamatvajadzībām. Metodiskais izdevums sniedz praktiskus ieteikumus vecu cilvēku fizisko, sociālo un psihoemocionālo pamatvajadzību nodrošināšanā aprūpes procesā gan mājās, gan institucionālā vidē. Piedāvātais materiāls palīdzēs aprūpes speciālistiem novērtēt veca cilvēka novecošanas procesa īpatnības, problēmas un specifiskās vajadzības, un atbilstoši tam sniegt kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu. Materiālu savā praktiskajā darbībā varēs izmantot sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji un aprūpētāji, kā arī citi speciālisti, kas aprūpē vecus cilvēkus.

Iegādāties grāmatu (3.50 EUR)
S.Petrova, G.Uzuleviča

Metodiskais palīglīdzeklis paredzēts sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem rehabilitētājiem, psihologiem, kā arī citiem speciālistiem, kuri strādā ar bezdarbniekiem. Izdevumā ir apskatīta bezdarba problēma, tā veidi, cēloņi un sekas, sniegts bezdarbnieka raksturojums. Autores analizē bezdarba ietekmi uz cilvēka psihoemocionālo stāvokli un meklē iespējamos risinājumus šai problēmai. Sociālā darba ar bezdarbniekiem specifikas raksturojums tiek papildināts ar psihosociālā darba apskatu.Praktiķiem noderīgs būs psihosociālās palīdzības iespēju raksturojums darba zaudējuma situācijā. Darba noslēgumā tiek piedāvāta ģimenes atbalsta programma bezdarbnieku pašsajūtas korekcijai un darba meklēšanas motivācijas stiprināšanai, kas ir praktiski pielietojama ikdienas darbā.

Iegādāties grāmatu (4.20 EUR)
Ē.Zemīte

Šis izdevums ir domāts sociālajiem darbiniekiem, sociālā darba speciālistiem, sociālā darba studentiem kā arī citiem līdzētājprofesiju pārstāvjiem, kuri savā praksē sadarbojas ar sociālajiem darbiniekiem. Metodiskā palīglīdzekļa mērķis ir atklāt un parādīt sociālā darba unikālo būtību, kā arī dot iespēju sociālā darba praktiķiem gūt teorētisku apstiprinājumu tām metodēm, kuras viņi izmanto savā praksē un atklāt jaunas metodes, kuras var būt noderīgas darbā ar klientiem.

Iegādāties grāmatu (4.00 EUR)
L.Kļaviņa, G.Pavloviča

Metodiskais izdevums veltīts cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem sociālajai rehabilitācijai. Autores piedāvā mērkā grupas raksturojumu, sniedzot ieskatu šo cilvēku sociālās atstumtības problemātikā. Īpašs akcents tiek likts uz sociālās rehabilitācijas teorētisko pamatojumu un pieredzē balstītiem risinājumiem.Sociālo darbinieku, sociālo rehabilitētāju un sociālo aprūpētāju lielākais ieguvums būs pārdomāti izstrādātā dzīvesprasmju apmācības programma cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Programmai ir plašs pielietojums: to var izmantot sociālās aprūpes centros, dienas centros, kā arī ieteikt ģimenēm, kurās ir cilvēks ar garīgās attīstības traucējumiem.

Iegādāties grāmatu (3.80 EUR)
I.Jansiņa, A.Vilciņa

Metodiskajā izdevumā aprakstīta sociālā darba praksē bieži izmantota metode – klientu konsultēšana. Apskatīts konsultācijas process, tajā pielietotās teorijas. Materiālā teorētiskās atziņas cieši saistītas ar prakses piemēriem. Praktiķiem vērtīgi būs autoru piedāvātie praktiskie ieteikumi klientu konsultēšanā, kā arī - tipiskāko konsultācijās pieļauto kļūdu apraksts, ieteikumi to novēršanai. Tā kā konsultēšana ir arī psiholoģisks process, tad metodiskais materiāls noderēs ne tikai sociālajiem darbiniekiem, bet arī psihologiem, pedagogiem un sociālajiem pedagogiem.

Iegādāties grāmatu (3.50 EUR)
Z.Lagune, J.Plinta

Metodiskais materiāls veltīts maz pētītai un analizētai tēmai – vardarbībai pret veciem cilvēkiem. Darbā aprakstīts vardarbības jēdziens, analizēti cēloņi un dažādi vardarbības veidi: fiziskā, psiholoģiskā, seksuālā, finansiālā vardarbība, kā arī nevērība pret vecu cilvēku un nepienācīga aprūpe. Visi šie vardarbības veidi sastopami kā ģimenē, tā arī aprūpes institūcijās. Izdevuma adresāts ir sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, aprūpētāji, kā arī visi tie speciālisti, kuri strādā ar veciem cilvēkiem. Praktiķiem noderīgi būs dažādo vardarbības veidu indikatori, kuri izstrādāti un tiek praksē plaši izmantoti ASV.

Iegādāties grāmatu (3.80 EUR)