Profesionālā ētika veselības aprūpē. Ētiskās dilemmas darbā ar pacientiem.

Reliģija kā resurss pacientu aprūpē.

Saskarsmes problēmas darba vietā un to risināšanas iespējas.

Saskarsmes problēmas ar klientiem un to risināšanas iepējas.

Komunikācijas prasmju pilnveide darbā ar dažādu grupu pacientiem (bērni, veci cilvēki, ilgstošie slimnieki utml.)

Medicīnas darbinieka empātijas attīstīšana.

Lietvedības prasmes (dokumentu pārvaldība).

Grupu darbs kā resurss veselības aprūpē.

Psihosociālās īpatnības onkoloģisku pacientu aprūpē mājas apstākļos.

Pacientu atbalsts un motivācija.

Pacientu atbalsts un motivācija, izmantojot NLP metodes.

Bērnu agresivitāte, tās cēloņi un darbība agresīvas uzvedības mazināšanai.

Bērna uzvedības korekcija.

Bērnu motivēšana mācību darbam veselības aprūpes iestādē.

Bērnu pozitīvā disciplinēšana.

Vecu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana veselības un sociālās aprūpes iestādēs ar mākslas un mūzikas terapijas metodēm.

Personu ar invaliditāti aprūpes specifika.

Vecu cilvēku aprūpes specifika.

Saskarsmes īpatnības darbā ar veciem cilvēkiem.

Saskarsmes īpatnības paliatīvajā aprūpē.

Darbs ar agresīviem klientiem.

Darbs ar depresīviem klientiem.

Darbs ar šizofrēnijas klientiem.

Darbs ar klientiem ar psihiskām saslimšanām.

Darbs ar klientiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Vardarbība. Vardarbīgas uzvedības likumsakarības.

Darbs ar vardarbībā cietušo bērnu ģimenēm.

Darbs ar pacientiem krīzes situācijās.

Suicidālas uzvedības riski un to novēršanas iepējas.

Darbs ar suicidālas uzvedības klientuiem.

Darbs ar klientiem smagās krīzes situācijās (neārstējamas slimības, tuvinieka, zaudējums, utml.)

Gulošu pacientu ādas aprūpe un izgulējumu profilakse.

Pozicionēšana un ergonomiskā darba organizēšana pacientu ar kustību traucējumiem aprūpē.

Izdegšanas sindroms un paņēmieni psihiskās veselības saglabāšanai.

Medicīnas darbinieku pašizaugsme, izdegšanas risku mazināšana, iekšējo resursu stiprināšana.