Pedagoga profesionālā ētika.

Komandas darba saturs un metodes izglītības iestādē.

Komandas veidošana un efektīva attīstība izglītības un audzināšanas darbā.

Komunikācijas prasmes un to pilnveidošana. Uzstāšanās prasmes. Komunikācijas barjeras, sabotieriun to pārvarēšanas iespējas.

Pirmā iespaida kļūdas saskarsmē, labvēlīga pirmā iespaida radīšana .

Vērtību izpratne kā attiecību pamats izglītības iestādes komandas darbā.

Saskarsmes problēmas darba vietā un to risināšanas iespējas.

Izglītības darbinieka empātijas attīstīšana.

Lietvedības prasmes (dokumentu pārvaldība izglītības iestādēs).

Mūzikas terapijas metodes darbā ar dažāda vecuma bērniem/riska grupas bērniem.

Mākslas terapijas metodes darbā ar dažāda vecuma bērniem/riska grupas bērniem.

Motivācijas programmas izstrāde riska grupas jauniešiem.

Grupu darbs ar mammām, kuras vienas audzina pusaudžus.

Grupu darbs ar vecākiem, kuri auguši ārpusģimenes aprūpē.

Grupu darbs ar bērniem.

Sociālo prasmju veidošana bērniem.

Sociālo prasmju veidošana bērniem.

Komunikācijas prasmju pilnveide darbā ar bērniem un pusaudžiem.

Darbs ar pusaudžiem. Uzvedības korekcija, veiksmīgas komunikācijas veicināšana.

Pedagoga darbs ar agresīviem bērniem un jauniešiem.

Bērna emocionālā audzināšana un attīstība (pirmsskolas un sākumskolas vecums).

Bērnu agresivitāte, tās cēloņi un darbība agresīvas uzvedības mazināšanai.

Bērna uzvedības korekcija.

Darbs ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības, mācīšanās traucējumi, uzmanības deficīta sindroms.

Rotaļu terapijas pielietošana darbā ar bērniem (dažādas vecuma grupas).

Bērnu motivēšana mācību darbam.

Bērnu pozitīvā disciplinēšana.

Saskarsmes īpatnības bērnu paliatīvajā aprūpē.

Darbs ar bērniem ar depresijas pazīmēm.

Darbs ar bērniem ar psihiskām saslimšanām.

Darbs ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Atkarība un līdzatkarība . Darbs ar bērniem, kuru vecākiem ir atkarības problēmas.

Atkarība – no profilakses līdz rehabilitācijai bērnu un pusaudžu vecumā.

Vardarbība. Vardarbīgas uzvedības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā.

Darbs ar bērniem un viņu ģimenēm krīzes situācijās.

Bērnu un pusaudžu suicidālas uzvedības riski un to novēršanas iespējas.

Mediācija. Mediatoru pakalpojumi skolā (bērniem un pieaugušajiem).

Prenatālās izglītības jautājumi darbā ar pusaudžiem un jauniešiem.

Pedagoģiskās ētikas principu izpratne – pedagoga profesionālās darbības un sadarbības ar audzēkņiem veicināšana.

Izdegšanas sindroms un paņēmieni psihiskās veselības saglabāšanai .

Pedagoga pašizaugsme, izdegšanas risku mazināšana, iekšējo resursu stiprināšana.

Stresa menedžments.