Profesionālā ētika sociālajā darbā.

Komandas darba saturs un metodes.

Komandas veidošana un efektīva attīstība sociālajā darbā.

Efektīvas komandas treniņš organizāciju darba pilnveidei un efektivizācijai.

Komunikācijas prasmju pilnveidošana, komunikācijas barjeras, sabotieri un to pārvarēšanas iespējas.

Saskarsmes problēmas darba vietā un to risināšana.

Pirmā iespaida kļūdas saskarsmē, labvēlīga pirmā iespaida radīšana.

Vērtību izpratne kā attiecību pamats komandas darbā.

Sociālo dienestu un reliģisko organizāciju sadarbība.

Lietvedības prasmes sociālajās institūcijās.

Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes sociālā darba speciālistiem.

Sistēmiskā pieeja sociālo institūciju darbībā.

Koučings – vadītāja izaugsmei un rezultātu sasniegšanai .

Diskriminācijas riski sociālajā darbā.

Supervīzija – sociālā darbinieka profesionālās pilnveides metode.

Sociālā darbinieka laika menedžments.

Dažādu metožu pielietošana sociālajā darbā.

Darbs ar individuālu sociālo gadījumu: metodes un tehnikas.

Spēka perspektīves kā inovatīvas metodes pielietošana darbā ar ģimenēm un bērniem.

Riski un to novērtēšana darbā ar ģimeni un bērniem.

Ētiskās dilemmas darbā ar klientiem .

Saskarsmes problēmas sociālajā darbā ar klientiem un to risināšana.

Sociālā darba specifika darbā ar obligāto klientu.

Sociālais darbs ar grupu.

Grupu darbs ar bezdarbniekiem.

Darbs ar ilgstošiem bezdarbniekiem – atbalsts un motivēšana.

Vienota klientu lietu izveide un noformēšana.

Apsekošana dzīvesvietā, ģimenes apstākļu izvērtēšana.

Rehabilitācijas plānu izstrāde pašvaldību sociālo dienestu klientiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu plānošana.

Klientu atbalsts un motivācija.

Klientu atbalsts un motivācija, izmantojot NLP metodes.

Motivējošās intervijas tehnikas, to izstrāde un pielietošana.

Reitterapija kā resurss darbā ar dažādu grupu klientiem.

Sociālās gleznošanas metožu pielietošana sociālajā darbā.

Mūzikas terapijas metodes sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām.

Motivācijas/rehabilitācijas programmu izstrādes pamatprincipi.

Sociālais darbs ar pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem.

Sociālā darba specifika darbā ar veciem cilvēkiem.

Vecu cilvēku aprūpes specifika.

Vecu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana sociālās aprūpes iestādēs ar mākslas un mūzikas terapijas metodēm.

Sociālās aprūpes organizēšanas process aprūpei mājās.

Sociālā aprūpētāja profesionālās darbības raksturojums. Atbildības izpratne un pielietošana.

Sociālā aprūpētāja profesionālās kompetences. Sociālās aprūpes plānošana, organizēšana un novērtēšana.

Personu ar invaliditāti aprūpe.

Psihosociālās īpatnības onkoloģisku pacientu aprūpē mājas apstākļos.

Gulošu pacientu ādas aprūpe un izgulējumu profilakse.

Pozicionēšana un ergonomiskā darba organizēšana pacientu ar kustību traucējumiem aprūpē .

Saskarsmes īpatnības paliatīvajā aprūpē.

Darbs ar agresīviem klientiem.

Darbs ar depresīviem klientiem.

Darbs ar šizofrēnijas klientiem.

Darbs ar klientiem ar psihiskām saslimšanām.

Darbs ar klientiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Mākslas terapijas metodes darbā ar personām ar garīgās veselības traucējumiem.

Atkarība un līdzatkarība.

Atkarība – no profilakses līdz rehabilitācijai. Sociālais darbs ar atkarīgām personām.

Sociālais darbs ar alkohola atkarīgajiem.

Vardarbība. Vardarbīgas uzvedības likumsakarības.

Vardarbībs. Vardarbības veidi un sekas. Darbs ar varmākām.

Darbs ar vardarbībā cietušām personām.

Darbs ar vardarbībā cietušo bērnu ģimenēm.

Darbs ar klientiem krīzes situācijās.

Darbs ar klientiem smagās krīzes situācijās (neārstējamas slimības, tuvinieka, mājokļa zaudējums, utml.)

Sociālais darbs ar suicidālas uzvedības klientiem.

Suicidālas uzvedības riski un to novēršana darbā ar klientiem.

Sociālais darbs ar audžuģimenēm.

Vecāku un bērnu komunikācija aizbildņu, adoptētāju un audžuģimenēs.

Grupu darbs ar mammām, kuras vienas audzina pusaudžus.

Darbs ar vecākiem, kuri auguši ārpusģimenes aprūpē.

Prenatālās izglītības jautājumi darbā ar jauniešiem, topošajiem vecākiem un jaunajām ģimenēm.

Mediācija. Mediatoru pakalpojumi skolā un pašvaldībā (bērniem un pieaugušajiem).

Sociālā darbinieka atzinuma sniegšana bāriņtiesai veiksmīgas sadarbības procesā.

Komunikācijas prasmju pilnveide darbā ar bērniem un pusaudžiem.

Darbs ar pusaudžiem. Uzvedības korekcija, veiksmīgas komunikācijas veicināšana.

Bērnu agresivitāte, tās cēloņi un darbība agresīvas uzvedības mazināšanai.

Sociālā darbinieka un sociālā pedagoga darbs ar agresīviem bērniem un jauniešiem.

Grupu darbs ar bērniem.

Darbs ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības, mācīšanās traucējumi, uzmanības deficīta sindroms.

Bērna emocionālā audzināšana un attīstība (pirmsskolas un sākumskolas vecums).

Bērna uzvedības korekcija.

Rotaļu terapijas pielietošana darbā ar bērniem (dažādas vecuma grupas).

Bērnu motivēšana mācību darbam.

Bērnu pozitīvā disciplinēšana.

Bērnu un pusaudžu suicidālas uzvedības riski un to novēršanas iespējas.

Sociālā darba speciālista pašizaugsme, izdegšanas risku mazināšana, iekšējo resursu stiprināšana.

Izdegšanas sindroms un paņēmieni psihiskās veselības saglabāšanai .

Stresa menedžments.

Sociālā darbinieka iekšējo resursu stiprināšana un profesionālā potenciāla pilnveide.

Ceļojums vīna un garšu pasaulē.