Profesionālā ētika sociālā pedagoga darbā.

Komandas darba saturs un metodes.

Komandas veidošana un efektīva attīstība sociālpedagoģiskajā darbā.

Komunikācijas prasmju pilnveidošana, komunikācijas barjeras, sabotieri un to pārvarēšanas iespējas.

Saskarsmes problēmas darba vietā un to risināšana.

Pirmā iespaida kļūdas saskarsmē, labvēlīga pirmā iespaida radīšana.

Vērtību izpratne kā attiecību pamats komandas darbā.

Diskriminācijas riski sociālpedagoģiskajā darbā.

Dažādu metožu pielietošana sociālpedagoģiskajā darbā.

Spēka perspektīves kā inovatīvas metodes pielietošana darbā ar ģimenēm un bērniem.

Riski un to novērtēšana darbā ar ģimeni un bērniem.

Ētiskās dilemmas darbā ar klientiem .

Saskarsmes problēmas sociālpedagoģiskajā darbā ar klientiem un to risināšana.

Sociālpedagoģiskais darbs ar grupu.

Klientu atbalsts un motivācija.

Klientu atbalsts un motivācija, izmantojot NLP metodes.

Motivējošās intervijas tehnikas, to izstrāde un pielietošana sociālpedagoģiskajā darbā.

Reitterapija kā resurss sociālpedagoģiskajā darbā ar dažādu grupu klientiem.

Sociālās gleznošanas metožu pielietošana sociālpedagoģiskajā darbā.

Motivācijas/rehabilitācijas programmu izstrādes pamatprincipi.

Mūzikas terapijas metodes darbā ar dažāda vecuma bērniem/riska grupas bērniem.

Mākslas terapijas metodes darbā ar dažāda vecuma bērniem/riska grupas bērniem.

Atkarība un līdzatkarība . Darbs ar bērniem, kuru vecākiem ir atkarības problēmas.

Atkarība – no profilakses līdz rehabilitācijai bērnu un pusaudžu vecumā.

Vardarbība. Vardarbīgas uzvedības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā.

Vardarbībs. Vardarbības veidi un sekas. Darbs ar varmākām.

Bērnu un pusaudžu suicidālas uzvedības riski un to novēršanas iespējas.

Darbs ar bērniem un viņu ģimenēm krīzes situācijās.

Sociālais darbs ar audžuģimenēm.

Vecāku un bērnu komunikācija aizbildņu, adoptētāju un audžuģimenēs.

Grupu darbs ar mammām, kuras vienas audzina pusaudžus.

Darbs ar vecākiem, kuri auguši ārpusģimenes aprūpē.

Prenatālās izglītības jautājumi darbā ar jauniešiem, topošajiem vecākiem un jaunajām ģimenēm.

Mediācija. Mediatoru pakalpojumi skolā un pašvaldībā (bērniem un pieaugušajiem).

Komunikācijas prasmju pilnveide darbā ar bērniem un pusaudžiem.

Darbs ar pusaudžiem. Uzvedības korekcija, veiksmīgas komunikācijas veicināšana.

Bērnu agresivitāte, tās cēloņi un darbība agresīvas uzvedības mazināšanai.

Sociālā darbinieka un sociālā pedagoga darbs ar agresīviem bērniem un jauniešiem.

Grupu darbs ar bērniem.

Darbs ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības, mācīšanās traucējumi, uzmanības deficīta sindroms.

Bērna emocionālā audzināšana un attīstība (pirmsskolas un sākumskolas vecums).

Bērna uzvedības korekcija.

Rotaļu terapijas pielietošana darbā ar bērniem (dažādas vecuma grupas).

Bērnu motivēšana mācību darbam.

Bērnu pozitīvā disciplinēšana.

Darbs ar bērniem ar depresijas pazīmēm.

Darbs ar bērniem ar psihiskām saslimšanām.

Darbs ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Sociālā darba speciālista pašizaugsme, izdegšanas risku mazināšana, iekšējo resursu stiprināšana.

Izdegšanas sindroms un paņēmieni psihiskās veselības saglabāšanai .

Stresa menedžments.

Sociālā pedagoga iekšējo resursu stiprināšana un profesionālā potenciāla pilnveide.

Ceļojums vīna un garšu pasaulē.